Ocena zagrożenia wybuchem

Ocena zagrożenia wybuchem (OZW) wymagana jest wszędzie tam gdzie wykorzystuje lub magazynuje się substancje mogące tworzyć atmosfery zagrożenia wybuchem. Najczęściej tego typu miejscami są budynki magazynowe lub budynku produkcyjne gdzie prowadzone są procesy technologiczne z wykorzystaniem palnych gazów, cieczy lub pyłów, które mogą tworzyć z powietrzem atmosfery wybuchowe. Proces oceny zagrożenia wybuchem obejmuje wskazanie pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem, identyfikacje źródeł zapłonu oraz opracowanie graficznej klasyfikacji tych stref. Strefy zagrożenia wybuchem, w uproszczeniu, wyznacza się na podstawie długości ich trwania lub częstości ich występowania.


W pomieszczeniu wyznacza się strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli występuje możliwość utworzenia atmosfery wybuchowej o objętości co najmniej 0,01m3.

Atmosferę mogą stanowić palne pyły, ciecze lub gazy. Substancje, scharakteryzowane jako palne, powinny być uznawane jako mogące tworzyć atmosfery wybuchowe, jeśli badania nie wykazują, że w mieszaninie z powietrzem, nie spalają się wybuchowo.

 

Ważnym elementem Oceny zagrożenia wybuchem jest identyfikacja czynników mogących zainicjować zapłon. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, ocena zagrożenia wybuchem powinna zostać przeprowadzona wszędzie tam, gdzie mogą występować atmosfery wybuchowe - niezależnie czy jest to całe pomieszczenie, czy tylko jego część.

Ponowne wykonanie oceny istotne jest w sytuacji, gdy zachodzi istotna zmiana mająca wpływ na zapisy w opracowanym dokumencie. Może to być zmiana źródła emisji, nowe źródła emisji (nowe urządzenia, zmiana procesów technologicznych), zamiana substancji chemicznych, zmniejszenie kubatury pomieszczeń, a także ewentualne zmiany w przepisach prawa.


Kryterium kwalifikującym pomieszczenie jako zagrożone wybuchem jest nadciśnienie w wielkości przekraczającej 5 kPa. Ocena zagrożenia wybuchem nie jest wymagana gdy inwestor, użytkownik lub projektant uzna pomieszczenie za zagrożone wybuchem.


Ocena zagrożenia wybuchem decyduje o kwalifikacji pomieszczenia jako zagrożonego wybuchem, stawiając temu pomieszczeniu wymagania techniczno-budowlane wskazane w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dzięki ocenie zagrożenia wybuchem można przygotować zestaw środków technicznych, które pozwolą znacząco ograniczyć skutki wybuchu, zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa budynku oraz jego użytkowników.

© 2016-2019 by ConsultRisk.

ul. Włościańska 15/18 | 01-710 Warszawa | woj. mazowieckie

tel: 698 658 537 | e-mail: info@consultrisk.pl

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon