DZIAŁALNOŚĆ


Zakres działalności skupia się wokół szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, obejmując w szczególności:

  • Analizy ryzyka – Kompleksowa ocena ryzyka pożarowego z wykorzystaniem multisymulacji
  • Bezpieczeństwo ATEX – Kompleksowa obsługa w zakresie przepisów ATEX i ATEX USER
  • Uzgodnienia – Uzgodnienia projektów budowlanych i technicznych przez zespół rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.
  • Doradztwo – Doradztwo i koordynacja współpracy przy rozwiązywaniu trudnych problemów z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  • Scenariusze pożarowe – Opracowywanie scenariuszy pożarowych dla budynków oraz matryc sterowań urządzeniami ppoż. i instalacjami technicznymi
  • Ekspertyzy – Wdrażanie odstępstw w stosunku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i pożarowych
  • Projektowanie – Projektowanie z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich oraz wykonywanie nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych
  • Nadzór inwestorski – Ocena zgodności rozwiązań z wymaganiami przepisów oraz nadzór nad procesem przygotowania inwestycji do odbioru przez organy PSP
  • Szkolenia – Przygotowanie oraz prowadzenie autorskich szkoleń z zakresu wykorzystania multisymulacji jako narzędzia służącego do oceny bezpieczeństwa pożarowego

WIZJA


Dążymy do optymalizacji ochrony przeciwpożarowej, szukając rozwiązań zapewniających realne bezpieczeństwo przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów. Posługujemy się przy tym oceną ryzyka pożarowego budynków.

Ocena ryzyka stosowana jest we wszystkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem. Wyniki otrzymane w efekcie oceny, pozwalają na lepsze podejmowanie strategicznych decyzji oraz właściwy dobór zabezpieczeń. Otrzymany bilans koszty/zysk, pozwala na dopasowanie rozwiązań do konkretnych problemów. Docelowo rozwiązania te ulepszą konstrukcję norm i przepisów prawa.

Nasza ocena ryzyka bazuje na podejściu dwuwymiarowym, tj. analizie prawdopodobieństwa i skutków. Jej podstawy stanową normy NFPA 551, NFPA 101, ISO/TS 16733 oraz SFPE Engineering Guide, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Realizujemy analizę porównawczą zgodnie z metodą określoną przez Standard Brytyjski PD 7974-7:2003.

Celem uzyskania większej wiarygodności otrzymanych wyników analizy, stosujemy podejście ilościowe – multisymulacje. Polega ono na wyrażeniu ryzyka w wartościach liczbowych, co jest możliwe dzięki obliczeniom wykorzystującym statystyki oraz modele probabilistyczne. W tym zakresie stosujemy metodę Monte Carlo. Parametry wejściowe dla symulacji Monte Carlo wyznaczamy na podstawie analizy bazy danych z SWD-ST oraz licznych opublikowanych wyników eksperymentów.

Jako kryterium oceny bezpieczeństwa przyjęliśmy kryterium DCBE/WCBE, przy czym rozszerzamy je o analizę cząstkowej dawki skutecznej (FED), czyli inhalacji gazów powstałych w pożarze, przez ewakuujące się osoby. Przyjęte podejście pozwolą nam na pełne rozpoznanie możliwych scenariuszy pożarowych oraz na wiarygodną ocenę ryzyka pożarowego.

MISJA


Jaką miarą mierzyć bezpieczeństwo? Czy dwa różne budynki zgodne z obowiązującymi przepisami są tak samo bezpieczne?

Naszą ambicją jest wprowadzenie do ochrony przeciwpożarowej miary oceny bezpieczeństwa wyrażaną w liczbach. Do tego celu wykorzystujemy analizę ryzyka pożarowego bazującą na metodach matematycznych – multisymulacjach.

Kwantyfikacja bezpieczeństwa w wartościach liczbowych pozwala nam na optymalizację przyjętych rozwiązań zarówno w zakresie wymaganego poziomu zabezpieczeń jak i nakładów finansowych. Jest to realizowane z wykorzystaniem osiągnięć z dziedziny teorii decyzji.

Przedsięwzięcie ConsultRisk jest inicjatywą trzech osób o różnych drogach rozwoju zawodowego. Nasze różne doświadczenia i spojrzenia na problematykę ochrony przeciwpożarowej stwarzają możliwość wykorzystania synergii do realizacji naszej misji.

Korzystamy z możliwości jakie są dzisiaj dostępne w dziedzinie nauki i techniki. Dążymy do tego by sprowadzić skomplikowane operacje obliczeniowe do prostej w obsłudze aplikacji komputerowej.

Rozwijamy nowoczesną platformę konsultingową do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym w szeroko pojętych zamierzeniach inwestycyjnych.