Nowy wymiar inżynierii bezpieczeństwa

ConsultRisk

 

WIZJA

Dążymy do optymalizacji ochrony przeciwpożarowej,  szukając rozwiązań zapewniających realne bezpieczeństwo przy jednoczesnym ograniaczniu kosztów. Posługujemy się przy tym oceną ryzyka pożarowego budynków.

Ocena ryzyka stosowana jest we wszystkich dziedzinach związanych z bezpieczeństwem. Wyniki otrzymane w efekcie oceny, pozwalają na lepsze podejmowanie strategicznych decyzji oraz właściwy dobór zabezpieczeń. Otrzymany  bilans koszty/zysk, pozwala na dopasowanie rozwiązań do konkretnych problemów.  Docelowo rozwiązania te ulepszą konstrukcję norm i przepisów prawa.

Nasza ocena ryzyka bazuje na podejściu dwuwymiarowym, tj. analizie prawdopodobieństwa i skutków. Jej podstawy stanową normy NFPA 551, NFPA 101, ISO/TS 16733 oraz SFPE Engineering Guide, SFPE Handbook of Fire Protection Engineering. Realizujemy analizę porównawczą zgodnie z metodą określoną przez Standard Brytyjski PD 7974-7:2003.

 

Celem uzyskania większej wiarygodności otrzymanych wyników analizy, stosujemy podejście ilościowe - multisymulacje. Polega ono na wyrażeniu ryzyka w wartościach liczbowych, co jest możliwe dzięki obliczeniom wykorzytującym statystyki oraz modele probabilistyczne. W tym zakresie  stosujemy metodę Monte Carlo. Parametry wejściowe dla symulacji Monte Carlo  wyznaczamy na podstawie analizy bazy danych z SWD-ST oraz licznych opublikowanych wyników eksperymentów.

 

Jako kryterium oceny bezpieczeństwa przyjęliśmy kryterium DCBE/WCBE, przy czym rozszerzamy je o analizę cząstkowej dawki skutecznej (FED), czyli inhalacji gazów powstałych w pożarze, przez ewakuujące się osoby. Przyjęte podejście pozwolą nam na pełne rozpoznanie możliwych scenariuszy pożarowych oraz na wiarygodną ocenę ryzyka pożarowego.

 

MISJA

Jaką miarą mierzyć bezpieczeństwo? Czy dwa różne budynki zgodne z obowiązującymi przepisami są tak samo bezpieczne?

Naszą ambicją jest wprowadzenie do ochrony przeciwpożarowej miary oceny bezpieczeństwa wyrażaną w liczbach. Do tego celu wykorzystujemy analizę ryzyka pożarowego bazującą na metodach matematycznych - multisymulacjach.

Kwantyfikacja bezpieczeństwa w wartościach liczbowych pozwala nam na optymalizację przyjętych rozwiązań zarówno w zakresie wymaganego poziomu zabezpieczeń jak i nakładów finsowych. Jest to realizowane z wykorzystaniem osiągnięć z dziedziny teorii decyzji.

Przedsięwzięcie ConsultRisk jest inicjatywą trzech osób o różnych drogach rozwoju zawodowego. Nasze różne doświadczenia i spojrzenia na problematykę ochrony przeciwpożarowej stwarzają możliwość wykorzystania synergii do realizacji naszej misji.

 

Korzystamy z możliwości jakie są dzisiaj dostępne w dziedzinie nauki i techniki. Dążymy do tego by sprowadzić skomplikowane operacje obliczeniowe do prostej w obsłudze aplikacji komputerowej.

 

Rozwijamy nowoczesną platformę consultingową do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem pożarowym w szeroko pojętych  zamierzeniach inwestycyjnych.

 

DZIAŁALNOŚĆ

Zakres działalności ConsultRisk sp. z o.o skupia się wokół szeroko rozumianej ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej, obejmując w szczególności:

Kompleksowa ocena ryzyka pożarowego z wykorzystaniem multisymulacji.

Kompleksowa obsługa w zakresie przepisów ATEX i ATEX USER.

Uzgodnienia

Uzgodnienia projektów budowlanych i technicznych przez zespół rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż.

Doradztwo

Doradztwo i koordynacja współpracy przy rozwiązywaniu trudnych problemów z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Opracowywanie scenariuszy pożarowych dla budynków oraz matryc sterowań urządzeniami ppoż. i instalacjami technicznymi.

Please reload

Wdrażanie odstępstw w stosunku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i pożarowych.

Projektowanie

Projektowanie z wykorzystaniem narzędzi inżynierskich oraz wykonywanie nowoczesnych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Nadzór inwestorski

Ocena zgodności rozwiązań z wymaganiami przepisów oraz nadzór nad procesem przygotowania inwestycji do odbioru przez organy PSP.

Szkolenia

Przygotowanie oraz prowadzenie autorskich szkoleń z zakresu wykorzystania multisymulacji jako narzędzia służącego do oceny bezpieczeństwa pożarowego.

Please reload

 

MULTISYMULACJE

Firma ConsultRisk wspiera multisymulacje. Wsparcie to dotyczy finansowania badań w zakresie metody mulisymulacji, jak również tworzenia darmowego oprogramowania do realizacji multisymulacji.

Multisymulacje to metoda oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku wolna od błędu nieprawidłowego doboru scenariuszy pożarowych. Dzięki bazowaniu na metodzie Monte Carlo oraz definiowaniu przedziałów zmienności dla parametrów brzegowych, pozwala na pełną eksplorację możliwych scenariuszy pożarowych oraz oszacowanie ich prawdopodobieństwa. Zawarcie ponadto modelu wyceny strat, umożliwia pełną, ilościową ocenę ryzyka pożarowego dla budynku.

Podstawowym problemem użycia symulacji CFD w ocenie bezpieczeństwa pożarowego, są duże wymagania wydajnościowo-obliczeniowe. Ogranicza to w praktyce liczbę symulacji wykonywanych do oceny bezpieczeństwa do 3-5. Wymusza to z koleji określenie przez inżynierów  "najbardziej prawdopodobnego niekorzystnego secenariusza" (NPNS). Większość parametrów definiowanych w ramach scenariusza jest zmienną losową z trudną do określenia pojedynczą wartością. Dlatego proces ten jest bardzo podatny na błędy, podważając w ten sposób dużą precyzję obliczeniową modeli CFD. Dodatkowo dla zdefiniowanego NPNS, nie jest znane jego prawdopodobieństwo, przekreślając możliwość racjonalnego planowania zabezpieczeń w aspekcie kosztów.

Multisymulacje nie starają się okreslić jaki będzie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju pożaru, który wybuchnie w przyszłości w budynku. Przeciwnie, jako dane wejściowe przyjmują zakresy zmienności jakie w ogóle może przyjąć pożar, reakacja ludzi i systemów zabezpieczeń w budynku. Zakresy te są definiowane w postaci rozkłów prawdopodobieństwa tych parametrów. Następnie za pomocą odpowiednio skonstruowanego programu (bazującego na metodzie Monte Carto) losowane są parametry dla modelu rozwoju pożaru,  ewakuacji oraz strat w sesjach liczących kilka tysięcy powtórzeń. W końcowej fazie procesu, wyniki są posumowywane i otrzymywane są między innymi: rozkłady czasu DCBE, WCBE, liczba osób, które się ewakuwały, inhalacja gazów pożarowych oraz wiele innych.

ZARZĄD SPÓŁKI

MARIUSZ PECIO
CEO
mpecio@consultrisk.pl

Doktor nauk

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia

PRZEMYSŁAW KUBICA
EVP
pkubica@consultrisk.pl

Doktor nauk

technicznych w dyscyplinie budownictwo

ADAM KRASUSKI
CTO
akrasuski@consultrisk.pl

Doktor habilitowany nauk

technicznych w dyscyplinie informatyka i inżynieria środowiska

 
 

KONTAKT

ConsultRisk sp. z o.o. sp. k.

NIP: 525-273-57-61

KRS: 0000713059

 

Tel.: + 48 22 663 34 89

e-mail: info@consultrisk.pl

 

ul. Włościańska 15/18

01-710 Warszawa

Please reload

Napisz wiadomość:

© 2016-2019 by ConsultRisk.

ul. Włościańska 15/18 | 01-710 Warszawa | woj. mazowieckie

tel: 698 658 537 | e-mail: info@consultrisk.pl

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon