MULTISYMULACJE


Firma ConsultRisk wspiera multisymulacje. Wsparcie to dotyczy finansowania badań w zakresie metody multisymulacji, jak również tworzenia darmowego oprogramowania do ich realizacji.

Multisymulacje to metoda oceny bezpieczeństwa pożarowego budynku wolna od błędu nieprawidłowego doboru scenariuszy pożarowych. Dzięki bazowaniu na metodzie Monte Carlo oraz definiowaniu przedziałów zmienności dla parametrów brzegowych, pozwala na pełną eksplorację możliwych scenariuszy pożarowych oraz oszacowanie ich prawdopodobieństwa. Ponadto zawarcie modelu wyceny strat umożliwia pełną, ilościową ocenę ryzyka pożarowego dla budynku.

Podstawowym problemem użycia symulacji CFD w ocenie bezpieczeństwa pożarowego, są duże wymagania wydajnościowo-obliczeniowe. W praktyce ogranicza to liczbę symulacji wykonywanych do oceny bezpieczeństwa do 3-5. Wymusza to z kolei określenie przez inżynierów najbardziej prawdopodobnego niekorzystnego scenariusza (NPNS). Większość parametrów definiowanych w ramach scenariusza jest zmienną losową z trudną do określenia pojedynczą wartością. Dlatego proces ten jest bardzo podatny na błędy, podważając w ten sposób dużą precyzję obliczeniową modeli CFD. Dodatkowo dla zdefiniowanego NPNS nie jest znane jego prawdopodobieństwo, przekreślając możliwość racjonalnego planowania zabezpieczeń w aspekcie kosztów.

Multisymulacje nie starają się określić jaki będzie najbardziej prawdopodobny scenariusz rozwoju pożaru, który wybuchnie w przyszłości w budynku. Przeciwnie, jako dane wejściowe przyjmują zakresy zmienności jakie w ogóle może przyjąć pożar, reakcję ludzi i systemów zabezpieczeń w budynku. Zakresy te są definiowane w postaci rozkładów prawdopodobieństwa tych parametrów. Następnie za pomocą odpowiednio skonstruowanego programu bazującego na metodzie Monte Carto losowane są parametry dla modelu rozwoju pożaru, ewakuacji oraz strat w sesjach liczących kilka tysięcy powtórzeń. W końcowej fazie procesu, wyniki są podsumowywane i otrzymywane są między innymi: