Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Zadaniem ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników budynku w przypadku braku możliwości zapewnienia pełnej zgodności budynku z wymaganiami techniczno – budowlanymi oraz przeciwpożarowymi poprzez zaproponowanie odpowiednich rozwiązań zamiennych. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej jest najczęściej opracowywana w przypadku rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub zmiany sposobu użytkowania. Ekspertyza ppoż. jest opracowywana także wtedy, gdy występujące w budynku warunki dają podstawę do uznania go za zagrażający życiu ludzi. Podstawą do uznania budynku za zagrażający życiu jest np. zawężenie drogi ewakuacyjnej o jedną trzecią w stosunku do wymagań podstawowych. Opracowanie dobrze wykonanej ekspertyzy przeciwpożarowej może pozwolić zachowanie funkcjonalności budynku z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Celem ekspertyzy przeciwpożarowej jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób, które przebywają w danym budynku, wskazując inwestorowi te rozwiązania zamienne, które będą najodpowiedniejsze dla danego budynku.

Ekspertyza ppoż. obejmuje przeprowadzenie szczegółowej analizy zgodności z warunkami techniczno – budowlanymi oraz przeciwpożarowymi na terenie obiektu. Podczas opracowywania ekspertyzy wykorzystywane są “Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych”, które zostały określone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej jeszcze w październiku 2008 r.

W ekspertyzie ppoż. ocenie poddawane są takie aspekty jak obecny stan ochrony przeciwpożarowej budynku, możliwość realizacji zamierzenia inwestycyjnego oraz dobór rozwiązań zamiennych.

Podsumowaniem ekspertyzy przeciwpożarowej są te wymagania, które nie zostały bądź nie mogą zostać zrealizowane. W takich sytuacjach autorzy najpierw uzasadniają swoją decyzję, a następnie przedstawiają alternatywne rozwiązania, które nie pogorszą obecnego stanu ochrony przeciwpożarowej. Ocenie podlegają między innymi:

  • warunki ewakuacji,

  • kwestie instalacyjne, które wpływają na bezpieczeństwo ppoż.,

  • zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia,

  • doprowadzenie drogi pożarowej, jeżeli jest wymagana.

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej jest opracowywana przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń ppoż. oraz rzeczoznawcę budowlanego. Rozwiązania zamienne zaproponowane w ekspertyzie ppoż. podlegają uzgodnieniu przez wojewódzkiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w drodze postanowienia.

© 2016-2019 by ConsultRisk.

ul. Włościańska 15/18 | 01-710 Warszawa | woj. mazowieckie

tel: 698 658 537 | e-mail: info@consultrisk.pl

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon