Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej odnoszą się do wykonania analizy i porównania stanu istniejącego obiektu budowlanego z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie i określają w szczególności:

 • powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;

 • charakterystykę zagrożenia pożarowego;

 • informacje o kategorii zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach;

 • przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego;

 • ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

 • klasę odporności pożarowej budynku oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych;

 • podział obiektu na strefy pożarowe i dymowe;

 • usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe;

 • warunki i strategię ewakuacji ludzi lub sposób ich uratowania w inny sposób;

 • sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

 • dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;

 • wyposażenie w gaśnice;

 • przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej może być przydatne do przeanalizowania możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku lub dokonania procesu inwestycyjnego w zakresie przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, a jest absolutnie niezbędne do sporządzenia projektu budowlanego.

© 2016-2019 by ConsultRisk.

ul. Włościańska 15/18 | 01-710 Warszawa | woj. mazowieckie

tel: 698 658 537 | e-mail: info@consultrisk.pl

 • LinkedIn Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • Google+ Social Icon