Scenariusze pożarowe

Podmiot przeprowadzający inwestycję w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej, do opracowania scenariusza pożarowego.

 

Przez scenariusz pożarowy należy rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:

  • sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,

  • rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

 

Scenariusz pożarowy jest, prócz wymagań przepisów przeciwpożarowych, podstawą przy doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu. Scenariusz pożarowy może być wzbogacony o kolejne elementy, które zawierają w sobie treści bardziej szczegółowe:

 

Scenariusz - algorytmy (opracowywany przy realizacji inwestycji)

 

Jest to opis działania instalacji oraz wszelkich urządzeń w momencie wybuchu pożaru. Określa procedury informowania personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w budynku o zaistniałym zagrożeniu i posiada spis czynności, które mają obowiązek wykonać w takiej sytuacji. Za jego opracowanie formalnie odpowiada generalny wykonawca, jednak autorem powinien być rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych przy współpracy z projektantem sterowania automatyką pożarową. Scenariusz powinien powstać na etapie wykonania inwestycji.

 

 

Scenariusz - matryce (potrzebny do sterowań urządzeniami przeciwpożarowymi)

 

Dokument określa wytyczne co do zaprogramowania wszystkich urządzeń przeciwpożarowych wraz z opisami zachodzących między nimi interakcji. Jego opracowanie należy do obowiązków projektanta systemu automatyki pożarowej we współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Scenariusz powinien powstać na etapie wykonania inwestycji.

 

 

Scenariusz powykonawczy - użytkowy (potrzebny do eksploatacji obiektu)

 

Scenariusz powykonawczy przeznaczony jest przede wszystkim dla zarządcy budynku. Pozwoli mu prawidłowo czuwać nad stanem technicznym instalacji oraz wszelkich urządzeń przeciwpożarowych rozmieszczonych w obiekcie. Scenariusz powykonawczy zawiera również procedury postępowania personelu podczas sytuacji alarmowej.

 

Za wykonanie scenariusza formalnie odpowiada generalny wykonawca, lecz scenariusz powykonawczy powinien stanowić jednocześnie część instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, za którą odpowiada właściciel lub zarządzający obiektem.

© 2016-2019 by ConsultRisk.

ul. Włościańska 15/18 | 01-710 Warszawa | woj. mazowieckie

tel: 698 658 537 | e-mail: info@consultrisk.pl

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon