Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

W przypadkach, w których następuje nadbudowa, rozbudowa, przebudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku wymagania techniczno – budowlane ujęte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie mogą być spełnione w sposób inny, stosowanie do wskazań ekspertyzy technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Celem ekspertyzy technicznej jest przede wszystkim ocena stanu bezpieczeństwa pożarowego budynku oraz zaproponowanie rozwiązań zapewniających akceptowalny poziomu bezpieczeństwa pożarowego.

 

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Warunki ochrony przeciwpożarowej określają niezbędne wymagania w zakresie warunków techniczno – budowlanych, ewakuacyjnych oraz instalacyjnych projektowanych budynków. Określenie właściwych warunków ochrony przeciwpożarowej jest kluczowe ze względu na proces uzyskania pozwolenia na budowę oraz w konsekwencji pozwolenia na użytkowanie.

 

Scenariusze pożarowe

Scenariusz pożarowy ma na celu określenie możliwych sekwencji zdarzeń w czasie pożaru oraz dobranie do niego sposobu funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz innego wyposażenia budynku, którego określony sposób funkcjonowania ma istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe użytkowników obiektu.

 

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

W przypadku kiedy  pracodawca zatrudnia pracowników na stanowiskach pracy znajdujących się w strefach zagrożonych wybuchem, niezbędne jest opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Jego celem jest określenie akceptowalnego ryzyka wybuchu, poprzez dobranie odpowiednich zabezpieczeń, zarówno technicznych jak i organizacyjnych.

Ocena zagrożenia wybuchem

Wszędzie tam gdzie w procesach technologicznych wykorzystywane są substancje mogące tworzyć atmosfery zagrożenia wybuchem lub substancje tego typu są magazynowane konieczne jest dokonanie oceny zagrożenia wybuchem. Dokument obejmuje przede wszystkim kwalifikację pomieszczeń zagrożonych wybuchem, wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem oraz wskazanie efektywnych źródeł zapłonu.

 
 
 
 

© 2016-2019 by ConsultRisk.

ul. Włościańska 15/18 | 01-710 Warszawa | woj. mazowieckie

tel: 698 658 537 | e-mail: info@consultrisk.pl

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon