Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

W budynkach, w których są magazynowane lub wykorzystywane substancje mogące tworzyć atmosfery wybuchowe, obowiązkowe jest opracowanie odpowiednich dokumentów mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Należy do nich między innymi Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem. Powinien go posiadać każdy pracodawca, którego pracownicy wykonują obowiązki służbowe w miejscach pracy, w których istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej. Dokument powinien być opracowany według rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej z 8 lipca 2010 roku (Dz.U. Nr 138, poz. 931). Dyrektywa 99/92/UE tzw. dyrektywa ATEX USER zobowiązuje właścicieli zakładów pracy do zadbania o bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez przeprowadzenie oceny ryzyka mającej na celu identyfikację niebezpieczeństwa wybuchowego.

Wymóg opracowania dokumentacji spoczywa na właścicielach przedsiębiorstw, w których wykorzystywane są gazy, ciecze lub pyły, które mogą tworzyć atmosfery wybuchowe. Obowiązkiem pracodawcy jest również wyznaczenie odpowiednich stref zagrożenia wybuchem wraz z opracowaniem ich graficznej interpretacji. Atmosfery wybuchowe występują m.in. w stolarniach, silosach zbożowych, piekarniach, magazynach, lakierniach proszkowych lub natryskowych oraz wielu innych zakładach pracy, w których wykorzystywane są substancje i materiały palne.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien być przygotowany przed udostępnieniem stanowisk pracy, tak aby każdy pracownik został z nim zapoznany przed rozpoczęciem wykonywania swoich obowiązków. Ponadto należy regularnie go aktualizować, w szczególności gdy wystąpiły okoliczności mogące mieć wpływ na wynik oceny ryzyka wybuchu. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem powinien być indywidualnie dopasowany do miejsca pracy, wykonywanych czynności oraz substancji i materiałów, mogących brać udział w reakcji wybuchu. Kluczowym elementem dokumentu jest ocena ryzyka wybuchu określająca prawdopodobieństwo i skutki wybuchu, do których dobiera się zestaw środków organizacyjnych oraz technicznych minimalizujące ryzyko do poziomu akceptowalnego. Do opracowania dokumentacji zabezpieczenia wykorzystywane są informacje zarówno z dziedziny bezpieczeństwa wybuchowego jak i pożarowego. Dokument powinien zawierać wszystkie procedury mające wpływ na odpowiednie zabezpieczenie danego miejsca pracy, poprawnego użytkowania, sposobów postępowania w wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa oraz wszelkich innych organizacyjnych i technicznych środków ochrony. Musi się w nim znajdować także wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem, a także oświadczenia kierownika przedsiębiorstwa i terminy przeglądów środków ochronnych.

Zawarte w Dokumencie Zabezpieczenia Przed Wybuchem zasady bezpieczeństwa, minimalizują szanse pojawienia się zagrożenia oraz zmniejszają jego ewentualne skutki. Proces oceny ryzyka poprzedza wizja lokalna, podczas której następuje zapoznanie się z procesem technologicznym, dokumentacją urządzeń oraz kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

W celu określenia efektywnych środków bezpieczeństwa, które należy przedsięwziąć, aby maksymalnie zredukować ryzyko wybuchu, należy określić rodzaj stref zagrożenia wybuchem oraz zidentyfikować potencjalne źródła zapłonu. To często właśnie jedynie przy ich pomocy można zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Dlatego tak istotne jest zadbanie o jak najbardziej szczegółowy dokument.

© 2016-2019 by ConsultRisk.

ul. Włościańska 15/18 | 01-710 Warszawa | woj. mazowieckie

tel: 698 658 537 | e-mail: info@consultrisk.pl

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon